Kiểm tra độ sụt bê tông

Kiểm tra độ sụt bê tông

07/07/2021
Trong xây dựng và dân dụng, kiểm tra độ sụt bê tông (hoặc đơn giản kiểm tra độ sụt) là công tác được kiểm tra tại công trường hoặc tại phòng thí nghiệm thường xác định và thước đo...